3 feb 2011

Reunión AMPA 02/02/2011 (III)

Ayer por la tarde tuvo lugar en la sala de audiovisuales, la reunión en la que informamos a los socios presentes sobre nuestro proyecto de Ampa.
Estamos contentos porque consideramos, que aunque falto muchisima gente, también hubo mas socios y socias que de costumbre, incluso personas que sin ser socios, quisieron venir para interesarse, por nuestro proyecto.
Adjuntamos el proyecto a continuacion, aunque se hara llegar a todos los padres y madres de la escuela.


PROJECTE AMPA A PARTIR DEL CURS 2010-2011
QUINS OBJECTIUS TE L’AMPA?
- Mantenir i millorar la qualitat de l’ensenyament que reben els vostres fills i filles. Creiem en una escola plural i de qualitat.
- Treballar en col·laboració amb la direcció de l’escola i l’equip pedagògic.
- Fomentar la col·laboració i participació dels pares a la vida escolar.
- Fomentar activitats d’interès per a tota la comunitat escolar.
- Donar suport puntual amb recursos que millorin la dotació de l’escola.
QUINS VALORS GUIEN LA NOSTRA TASCA?
- Que l’Ampa sigui un espai OBERT a la participació de les mare i pares de l’escola.
- Que hi hagi la màxima TRANSPARÈNCIA en la informació i gestió que es fa des de l’associació.
Com a voluntaris, els pares i mares dediquem a les activitats de l’associació el temps i coneixements que tenim .
EL PROJECTE QUE VOLEM IMPULSAR es de llarga durada en el temps.
Els tres eixos sobre els que es sustenta són:
- Escola Oberta. Escola conciliadora
- Suport al projecte educatiu de l’escola
- Participació i comunicació de/a les famílies
Són aquestes les línies bàsiques per contribuir a la millora de la qualitat de l’educació dels nostres infants, des de l’associació de pares i mares, i per donar valor afegit a les tasques de tota la comunitat educativa.
ESCOLA OBERTA. ESCOLA CONCILIADORA
La idea de conciliació de la vida laboral i familiar, té sentit si des de tots els àmbits possibles aportem aquelles idees i accions que contribueixen a fer-la realitat. Des de aquesta perspectiva, l’associació de pares i mares hem de procurar impulsar tots aquells projectes que fan l’escola un espai obert, que facilita a les famílies activitats per als infants lúdiques i educatives per ajudar a compaginar horaris.
Pensem en activitats que complementin l’horari lectiu i els períodes vacacionals. Algunes estan en marxa i únicament volem la millora, altres no s’han fet mai a la nostra escola i voldríem plantejar-les i veure quines són viables ara o en un futur pròxim.
D’altra banda volem que sigueu participatius i doneu les vostre idees e interessos per afegir noves activitats a les que ara ja es fan.
Defensem horaris que facilitin la participació dels pares i mares en el seguiment educatiu dels seu fills i la relació amb mestres .Tot i considerar que la comunicació entre família i mestre és bàsica, aquesta es limita a una reunió inicial i una o dues tutories al llarg del curs(a banda de del tractament de problemes o incidències).
Per aquest motiu, els actes comunicatius són escassos i considerem molt important facilitar l’assistència dels pares i mares a la reunió inicial.
SUPORT AL PROJECTE EDUCATIU DE L'ESCOLA
Des de l'Associació mantenim un bon nivell de comunicació amb l'Escola i volem que es millori.
Conèixer els projectes que la comunitat educativa vol impulsar i millorar, dotar de contingut i
qualitat per a l'educació del nostres fills és important. En aquesta línia volem donar suport i
contribuir a dotar els projectes transversals de l'escola. És bàsic que l'escola comparteixi amb
l'Associació els projectes i les necessitats durant cada curs, ja que es tracta de prendre
decisions que beneficiaran a la totalitat de la comunitat educativa.
- Ens agrada ser ESCOLA VERDA i des de l'Associació donarem suport a totes les iniciatives
que es presentin en aquest sentit. Volem col·laborar en el projecte escolar d'escola verda i
aportar tot el necessari.
- El gust per la LECTURA el considerem bàsic a la Educació Infantil i Primària. Tenim a
l'escola un espai, la biblioteca que considerem important. A més d'altres contribucions
podem oferir, sempre coordinat des de l'escola, la màxima difusió entre les famílies, per a
que els pares i mares que ho vulguin participin per obrir aquest espai en horari extraescolar
uns determinats dies i amb el procediment que l'Escola tingui establert.
COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DE/AMB LES FAMÍLIES
Establir a mig termini uns objectius relacionats amb la comunicació a les famílies requereix
esforços que, únicament amb el temps i la constància en la tasca, poden tenir uns resultats
visibles. La comunitat educativa de la nostra escola és molt nombrosa i diversa, així que ens
hem de planteja també formes variades de comunicació que responguin a les diferents
necessitats. Com a objectiu general es tracta d’establir canals de comunicació estables i que
donin transparència a la gestió de l’associació. Obrir l’espai de l'Associació a totes les
famílies que vulguin plantejar o desenvolupar iniciatives i donar suport a tot tipus d'activitats
obertes, formatives, festives, solidaries...
D'acord amb l'objectiu, algunes de les accions a realitzar a partir d'ara o en un futur pròxim,
són les que es detallen a continuació:
- Lliurar a totes les famílies que s’incorporen a l’escola el díptic informatiu de l'AMPA, on a
més de trobar la informació bàsica de funcionament, poden lliurar les seves dades per a
participar, proposar i/o rebre a través de correu electrònic, informació.
- Impulsar una web, enllaçada també amb la pàgina de l’escola. Per aconseguir aquest
objectiu, que ja està en marxa, és imprescindible la col·laboració d’alguns pares i mares
per el manteniment de la web i tota una feina prèvia d’aprendre el funcionament i
d'establir responsabilitats de manteniment de continguts i la difusió.
- Crear un “full d'AMPA” com a comunicació periòdica amb els pares i mares de l'escola, i
d'acord amb el criteri de utilitzar canals diversos, doncs no totes les famílies tenen accés a
Internet. És imprescindible superar la situació actual d'espais on penjar cartells (racó de
l'Ampa), tot i que aquests espais també es poden millorar. Aquest full ha de donar
informació de la gestió de l'associació, temes puntuals d’interès,..
- A més de mantenir el canal de comunicació bàsic que s'ha utilitzat fins ara: lliurament de
notes a les famílies i col·locar la informació al “racó de l'AMPA”, cal pensar en difondre
totes aquelles informacions que com associació rebem a la nostra seu
- Mantenir l'espai de festes tradicionals com a espai de participació de pares i mares de
manera coordinada amb els mestres.
- Donar resposta a les demandes que formulin les famílies, ja sigui de l'activitat pròpia de
l'AMPA, com de l'activitat de l'escola. En aquest últim cas, amb la comunicació a la direcció i el seguiment de la resposta.
GESTIÓ ECONÒMICA
Des del 24 de gener de 2011, la Junta actual es fa càrrec dels fons de l'Associació i estableix
com a objectiu principal establir les bases d'una gestió basada en criteris comptables clars.
Es tracta conèixer quins són els fons de l'Associació i fer un control de cobraments i
pagaments: identificant clarament els conceptes, rebuts i factures.
A partir d'aquesta feina és pot identificar que l'Associació té: uns fons acumulats al llarg de
molts anys, uns ingressos anuals per quota de les famílies que es gasten cada any en activitats
a l'escola, i, a més l'Associació té ingressos “temporals” (cobrar, gestionar i pagar factures)
procedents de la gestió d'extraescolars i acollida matinal, material escolar, reciclatge de
llibres, venda de roba escolar, ajuts i subvencions.
Aquesta primera constatació ens ha de permetre establir criteris de transparència a la gestió
dels fons de l'Associació:
- L'AMPA ha de mantenir sempre un mínim de diners al fons (a l'entorn de 6.000€) per poder
respondre a les diverses situacions i projectes que puguin presentar-se. A data d’avui estem molt lluny d’aquest mínim.
- Els fons acumulats al llarg dels anys han de tenir una sortida planificada: Cal establir un Pla
d’inversions per als pròxims 2 o 3 anys, amb participació de l’Escola en aquells temes que
des de l’AMPA es consideren bàsics i d’interès general per a tota la comunitat educativa
- S'han de mantenir a llarg termini les bases que ara s'estableixen d'identificació de
cobraments i pagaments.
En base a tot aquest treball, ens plantegem altres objectius operatius:
- Aconseguir de l'entitat “Caixa Penedès” les màximes avantatges per als fons de l'Associació.
- Fer les gestions i planificar per etapes la simplificació d'alguns pagaments que han de fer
les famílies, es a dir: Pagament de la roba escolar a través del servei de caixers,
domiciliació bancària de l'acollida matinal i progressivament de les activitats extraescolars.
- Fer una gestió d'impagats coordinada amb la direcció de l'escola de material escolar i
llibres de text. Es tracta d'establir amb aquestes famílies, i signar, un “compromís de
pagament aplaçat” per fer front al pagament en quotes.
- Establir uns criteris d'arxiu clars que garanteixin la correcta localització dels documents
que també s'han d'utilitzar des d'altres comissions.
- A més de donar comptes a l'assemblea, volem sol·licitar als pares i mares que estiguin
interessats, la realització d'una “auditoria econòmica anual”. Es tracta que revisin els
comptes i es comuniqui a les famílies el resultat.
Actualment, totes aquestes tasques no es realitzen amb el suport informàtic de programes
estàndards i, molt probablement, a mig termini pot ser molt necessari comptar amb un
programa de gestió que tingui unes prestacions més adequades, sobre tot en el sentit de tenir
llistats únics i no duplicar informació. Per això s’està treballant en la informatització de l’Ampa.
REPRESENTACIÓ dels pares i mares al CONSELL ESCOLAR
El Consell Escolar és un òrgan clau en l'organització de la vida escolar i, a més de garantir la
presència del representant de l'AMPA a les reunions, cal també plantejar-se altres objectius
en relació a la presència dels pares i mares al Consell Escolar:
- Promoure la presència de pares i mares a les eleccions al Consell Escolar i la difusió de
totes les candidatures que es puguin presentar. Parlant del tema amb els pares i mares i
també fer cartells de les candidatures i animant a la participació.
- Tot i que es plantegi a mig termini, és important realitzar accions de comunicació i
coordinació amb tots els pares i mares que siguin representants al Consell Escolar,
independentment que participin activament a l'AMPA o no, i promoure la preparació de
temes rellevants.
Facilitar la comunicació amb l’escola a través dels/de les DELEGADES DE CURS
Continuar en la línia d'establir i mantenir un ESPAI de comunicació i
iniciatives per a la millora de l'escola i l'ensenyament. Es sol·licitarà col·laboració a l'escola perquè en el moment de realitzar les reunions de curs surti un pare o mare que vulgui ser delegat/da de curs. Les reunions de delegades de tots els cursos seran mensuals i es revisaran totes les propostes que es presentin i es farà seguiment de la seva resolució, tant si cal fer trasllat a la direcció de l'escola, com donar recursos per portar a terme la iniciativa.
Les delegades de curs poden esdevenir un nexe bàsic de l'escola amb la resta de pares i mares
d'un curs i ajudar en la resolució d'incidències i la realització d'iniciatives que tinguin una bona
acollida. A llarg termini caldria plantejar-se el potenciar aquesta figura i que els mestres i
famílies hi pugin comptar, per millorar la comunicació i l'organització d'activitats que
beneficiïn a tots.
funció principal
Servir d’enllaç entre tutors, pares i Junta Directiva de l’AMPA i col·laborar amb ells.
objectius
 • Augmentar el nivell de participació dels pares a l’escola i afavorir la comunicació amb els tutors/es per així trobar vies de col·laboració a la vida escolar dels nostres fills/es.
 • Aconseguir un contacte més directe de la Junta Directiva de l’AMPA amb tots els nivells escolars per a captar amb més precisió les inquietuds i necessitats per adequar-hi la línia de treball de l’AMPA i així aconseguir una major representativitat del col·lectiu de pares i mares.
 • Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el sí de la comunitat educativa.
 • Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre els pares amb l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu i les relacions en el si de la comunitat educativa.
 • Tot plegat pretén aconseguir, pels nostres fills, la millor educació que els capaciti per integrar-se plenament a una societat oberta i tolerant i ser-ne membres actius.
funcions
 • Servir d’enllaç i comunicació entre els tutors i els pares dels alumnes d’un grup-classe:
-Estudiar i proposar solucions a les inquietuds i necessitats que puguin sorgir en relació al grup-classe.
- Col·laborar amb els tutors en el desenvolupament de les activitats del curs.
 • Fomentar el contacte entre els pares del grup-classe o cicle: organitzar reunions, trobades, sopars…
 • Passar als pares la informació que es genera en el sí de la comunitat educativa: Consell escolar, Junta de l’AMPA, Escola,…
 • Col·laborar amb la Comissió Informativa de l’AMPA en la detecció de necessitats de formació, inquietuds, … de cares a organitzar una Escola de Formació per Pares i Mares, així com tallers familiars, adequats als interessos de tots i totes.
 • Als delegats/des no els hi corresponen:
- Intervenir en temes individuals d’un alumne i/o els seus pares amb el tutor.
- Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de l’educació, que són els mestres, i que en tot cas seran tractades en Consell Escolar si escau.
com es gestionen?
L’ interlocutor del delegat a l’escola és el tutor/a i la Comissió Informativa de l’AMPA. És a ells a qui ha d’adreçar-se en primer lloc per a fer qualsevol proposta o per a exposar-li alguna preocupació de la majoria de pares del grup en relació al normal funcionament de la vida escolar. Els delegats també tenen l’obligació d’assabentar a la Comissió Informativa de l`AMPA per tal que aquesta pogui fer-ne el seguiment i portar un registre. En cas de no rebre la resposta adequada o de persistir una situació conflictiva el delegat ho posarà en coneixement de la Comissió Informativa i es traslladarà la proposta o preocupació a la Junta Directiva de l’AMPA o a la Direcció de l’escola.
calendari
 • Octubre: Elecció de delegats Es farà en el sí de la reunió que cada tutor manté, a principi de curs, amb els pares, mares i tutors legals dels alumnes del seu grup. Un delegat n’és des de la seva elecció fins a l’elecció d’un nou delegat (a principi del curs o cicle següent).
 • Durant el curs escolar Reunions dels delegats amb la Comissió Informativa de l’AMPA – se’n faran un mínim de dos al llarg del curs escolar:Novembre: presentació de delegats i definició pla de treball del curs.Juny: avaluació i presentació de propostes pel curs vinent.
Reunions dels delegats amb els pares i mares del seu grup-classe o cicle – s’aconsella al menys una reunió a finals del curs, per tal d´informar als pares i mares de la seva evolució, i sempre que es consideri necessari. Si es creu convenient es poden fer reunions dels pares d’un mateix cicle.
altres
Hi ha la possibilitat de crear la figura d’un subdelegat de classe amb qui es pugui compartir les funcions que li corresponen.
COMISSIONS
COMISSIÓ DE FESTES.
S’encarrega, de manera coordinada amb l'Escola, de la celebració de les festes tradicionals durant del curs. I donar suport a totes les iniciatives dels mestres que implica la participació de les famílies a l'escola. Convoca i dona pautes al grup de mares col·laboradores que participen a les celebracions.
Dona suport al grup de mares i pares que organitzen la festa de comiat als alumnes de 6è.
COMISSIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
Organitza, fa el seguiment i l’avaluació d’activitats dirigides a alumnes, fora d’horari lectiu. Tracta amb les famílies, amb les empreses de serveis i els monitors de les activitats. Dona suport i/o organitza les mostres (Nadal i final de curs) obertes a les famílies de les diferents activitats.
SECCIÓ ESPORTIVA ESCOLAR
Es fa el seguiment de les activitats extraescolars esportives juntament amb el coordinador de l’escola (mestre d’educació física).
COMISSIÓ DE DELEGADES.
Facilita un vincle de comunicació dels pares i mares amb el centre, en qüestions generals que afecten a un curs.
Proposa i organitza activitats d’interès general. Reunions mensuals de delegades de curs, amb la responsable Ampa de la comissió i trasllat dels temes a la junta i reunió de direcció.
COMISSIÓ DE MENJADOR.
Vetlla pel bon funcionament del servei de menjador amb controls períodics i avaluació de la qualitat del menjar. Fa propostes de millora, de manera coordinada amb l’escola, i el seguiment de la seva aplicació.
COMISSIÓ D’ACTIVITATS FAMÍLIES.
S’encarrega d’organitzar i també de donar suport i difusió a les activitats dirigides a les famílies. Les activitats poden ser a iniciativa pròpia de l’Ampa, delegades, propostes que rebem, propostes que donem suport i difusió (Escola de Mares i Pares)
COMISSIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR
S’ha d’establir un sistema, que coordinarà la mateixa comissió.
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ I WEB
La seva tasca és transversal a totes les comissions i s’encarrega de les accions de difussió i comunicació amb les famílies a través del blog del AMPA. Publicació, manteniment i renovació de continguts. Accions de dinamització per potenciar la web. Infoampa. Full d’informació en suport paper. Mínim un full bimensual i un full anual coincidint amb la jornada de portes obertes a les noves famílies. Disseny de material gràfic per a les activitats que ho necessitin.

COMISSIÓ DE ROBA ESPORTIVA I ESCOLAR.
S’encarrega de la compra de roba esportiva i escolar. Dona les pautes per a la venda. Fa proposta de nous dissenys i proveïdors.
COMISSIÓ ECONÒMICA I D’AJUTS I SUBVENCIONS.
La seva tasca és transversal a totes les comissions i s’encarrega de l’acurada gestió dels fons de l’Associació, tenint en compte que realitza el control, cobrament i pagament dels:
Fons propis, provinents de la quota d’ampa anual, ajuts i subvencions i fons acumulat. S’utilitzen per a les activitats de l’associació.
Fons temporals, provinents principalment de quotes i també ajuts i subvencions. Relacionats amb les activitats extraescolars, acollida i roba escolar, del material escolar i reciclatge de llibres.
S’encarrega de la sol·licitud, seguiment i justificació dels ajuts i subvencions que les diferents administracions ofereixen a les ampas.

REPRESENTACIÓ AL CONSELL ESCOLAR
La junta de l’associació nomena el/la representant de l’AMPA al Consell Escolar. Aquest assisteix als consells convocats i manté comunicació amb pares i mares presents al consell.
GRUP DE TEATRE DE MARES I PARES.
De nova creació sempre que hi hagin persones interessades. Escull, prepara i representa dos obres durant el curs, a l’alumnat. A la temàtica de les obres es tracta de reforçar els valors del projecte educatiu de l’escola. Cal fer accions per tenir uns 5 o 6 interessats i, des de l’Ampa, es reforçaria amb uns tallers de formació en teatre, amb un expert per donar suport al grup.
Sant Boi de Llobregat, 2 de febrer de 2011.

No hay comentarios:

Publicar un comentario